Name:

Jinxianmen Arch Bridge in Guangdong Province