Name:

Bridge Across Tuhai River on Xinghua Road in Liaocheng City