Name:

Han River Canal Bridge in Jingzhou City in Hubei Province