Name:

Zhaoxiang Park, Caohejing Development Zone, Shanghai