Name:

Hanger replacement of Wangjiaping Bridge in Yan'an City